lørdag 1. april 2017

Båndtvang fra i dag

Båndtvang for hunder fra 1. april

Det er lovbestemt båndtvang for hund i tiden 1. april til og med 20. august. Det er en del unntak, for hunder i reindrift, bufehund og hunder brukt i aktiv tjeneste i politi-, toll-, militær- og redningsarbeid.

Det er populært å ha hund, men det stiller visse krav til eieren. En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunder volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting og skal dessuten sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Reglene om båndtvang er fastsatt i lov .juli 2003 nr 74 om hundehold (hundeloven) § 6§6. Den enkelte kommune kan i tillegg etter nærmere gitte kriterier gi egne forskrifter om båndtvang. Dette gjelder blant annet turstier og veier, skiløyper, idrettsanlegg og leir- og rasteplasser. Kommunen kan også gi forskrifter om hundehold av hensyn til alminnelig ro og orden og for å motvirke forsøpling. Disse forskriftene kan finnes ved å søke på lokale forskrifter og se på den aktuelle kommunen. 
 Hundeloven §9 inneholder unntaksbestemmelser fra båndtvangsbestemmelsene.

Fra 1. april er det båndtvang for alle hunder over hele landet. Selv på høyfjellet der snøen ennå ligger meteren tykk og der det ikke er folk og fe å se i mils omkrets, er det båndtvang. Det er viltet og husdyra som skal sikres gjennom denne ordinære båndtvangen. 
Sånn er det bare og dette må vi forholde oss til som hundeeiere.

Gårdshundgjengen på trekktur

Dette sier loven om hunder:

Kapittel 2. Sikring av hunder

§ 4. Alminnelige regler om sikring av hund.
Vilkår for å la hund være løs:
Hunder kan være løse bare når de
a) blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller

b) er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel.
Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med hunden, hvis de ikke blir ledsaget av noen som har slik kontroll.

Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette. Har en hund dette for vane, skal den bli holdt i bånd på steder som er åpne for allmenn ferdsel.

Hundeholderen skal vise særlig aktsomhet der det er barn, for å hindre slik kontakt mellom hund og barn som barnet eller voksne som følger barnet, ikke inviterer til, og for å forebygge at barn blir skremt. Om nødvendig skal hunden bli satt i bånd eller holdt tett inntil hundeholderen.

Hunder skal alltid holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt, jf. likevel § 9 tredje ledd.


Drikkepost på fjelltur

§ 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m. 
I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet

Kommunen kan gi forskrift om at hunder ikke har adgang til barnehager, skolegårder, kirkegårder eller grav- og urnelunder.

Båndtvang også i byområder

§ 7. Særlig om sikring av hund der tamrein beiter 
I områder der tamrein lovlig beiter, skal hundeholderen se til at hunden ikke unødig uroer eller skremmer rein, selv om den er under kontroll eller bundet. Reinens eier kan kreve at en hund som uroer rein, blir holdt innestengt mens rein blir flyttet forbi bosted, seter eller hytte. Fylkesmannen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet når hensynet til reindriften tilsier det.

Om ferdsel med hund i område hvor tamrein beiter, gjelder også reindriftsloven § 65. Endret ved lov 15 juni 2007 nr. 40 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 627).


Pause på fjelltur


§ 9. Unntak fra sikringsreglene
       Båndtvang fastsatt i eller i medhold av §§ 4, 6 og 7 gjelder ikke for

a)    hund når den brukes i reindrift,

b)    dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit.

Vår Crixie von Kirschental som var utdannet gjeterhund


c)     hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste,

d)    hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt,

e)    særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller hundetyper eller for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak. Ved dette kan kommunen bl.a. legge ut et område som dressurområde for hunder, dersom samtykke som nevnt i § 8 første ledd foreligger,

f)    hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april eller når båndtvang er fastsatt i medhold av § 6 annet ledd bokstavene c, d og e.

Hund som nevnt i første ledd bokstav a til d eller i bestemmelse som gjelder særlige bruksformål etter bokstav e, kan på en aktsom måte slippes slik det er naturlig ut fra bruksformålet.

En hund som nyttes som jakthund eller er under trening eller prøve for dette, kan slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet, når dette ikke er strid med viltloven eller regler om båndtvang. Det samme gjelder for trening og prøving av ettersøkshunder.
Ta ikke unødvendige sjanser!
Det er du og ikke minst din hund som kommer værst ut dersom det skjer en ulykke ved at hunden din f.eks. jager sauer.
Her kan du lese hele Loven om hunder

Litt tips i båndtvangperioden

Gjengen i sine Non-stop trekkseler på fjelltur


I båndtvang- perioden bruker våre hunder mest seler.
Vi bruker Non-stop sine freemotion seler.
Selen gir optimal bevegelsesfrihet,
 og finnes også i så små størrelser at de passer til dansk-svensk gårdshund.


Selen Pallina var modell for


I år har Henna vokst inn i sin sele også ...

Str nr 3 har nemlig vår Pallina vært modell til, og den passer perfekt.
Etter å ha prøvd masse seler, som ikke fungerte til henne spurte vi Non-stop om de ikke kunne lage en liten freemotion sele - og slik ble det :-)
Schäferhunda har også selvfølgelig denne :-)Fungerer fint til både store og små


Vi bruker strikk i mellom oss og hunden, koblet til magebelte.
Dette gir alle bedre frihetsfølelse, vi slipper å gå og holde i et bånd.
Vi bruker Baggen belte og strikk.
Vi har kjøpt til rompetaske til belta våre,
 der er det mange fine rom med glidelås, og også holder til flaske.
Dette anbefaler vi gjerne.Baggen belte
Tilhørende veske


StrikkDenne er smart om en har flere hunder, da slipper en at strikkene surrer seg.

Da er det bare og si god tur i bånd!


I tillegg er det jo viktig og aktivisere hunden mentalt.
Dette er utrolig viktig nå, når hunden ikke kan springe så mye løs.
Nesearbeide, som spor, søk med mer er jo utrolig fint, og hunden blir god og sliten etterpå.
Dette har jeg laget flere blogger om tidligere, og ja det kommer sikkert flere :-)
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar